Från helhet till detalj: ett avvikande exempel

Förberedelser inför Jordmarknaden, ett evememang organsierat av Mossutställningar på Strömparterren den 19:e maj 2019.

Arkitekturrevisionens kartläggning bottnar i en upptäckt hösten 2018; att det saknas ett samlat och tillgängligt register över de bostäder som avyttrats från Stockholms stads kommunala bostadsbolag. Genom idogt arkivarbete har vi nu lyckats sammanställa detta register; från ombildningen av Fikonträdet 19 på Kungsholmen (1979) till ombildningen av Exponeringen 2 i Högdalen (2014). Ett tidsspann på närmare 35 år och däremellan:

  • 926 fastigheter ombildade (över 40 000 bostäder)
  • 231 fastigheter sålda till privata bolag och privatpersoner (över 17 000 bostäder)1

Dragkamp om allmännyttan (1991-1998)

Forellen 7 (Karlavägen 56, Sibyllegatan 55-57) på Östermalm; en av de omkring 150 fastigheter som förvärvades av Stockholms kommunala bostadsbolag under åren 1995-1998, företrädesvis i innerstaden med syftet att bryta segregationen. Likt merparten av dessa ombildades Forellen 7 till bostadsrätter under 00-talet.

I föregående text behandlade vi avyttringarna av Stockholms stads utomkommunala bostadsbestånd. Detta bestånd – det byggda svaret på 1960-talets bostadsbrist – såldes successivt av under främst 1990-talet. Som nämnt så var försäljningarna ett borgerligt beslut från början (1991), men kom till störst del att genomdrivas under socialdemokratisk flagg (1995-1998). Det finns dock en avgörande skillnad, som endast berördes kortfattat i texten. För att tydliggöra denna skillnad skiftar vi nu fokus från grannkommunerna till Stockholms stad.

Lex Bollmora

För att förstå avyttringarna av Stockholms allmännytta är det viktigt att också belysa det utomkommunala bostadsbeståndet. Det här beståndet utgjorde en gång i tiden en stor del av Stockholm stads allmännytta med ca. 15 700 bostäder. Genom försäljningarna av dessa fastigheter – först till kommunala bolag, därefter till privata bolag, till sist till bostadsrättsföreningar – inleds också avyttringarna av stadens bostadsbestånd i större skala.

40 år av privatiseringar av Stockholms allmännytta

För 40 år sedan idag, den 19 februari 1979, fattade det kommunala bostadsbolaget Familjebostäders styrelse beslut om att sälja ett bostadshus på Pilgatan 26 på Kungsholmen. Köpare var en bostadsrättsförening grundad av hyresgästerna. Priset var 125.000 kr. (eller ca 500.000 kr i dagens penningvärde). Som den första fastigheten att ombildas till bostadsrätter markerar affären en brytpunkt i Stockholm stads bostadspolitiska historia.

Ny hemsida

Arkitekturrevisionen är en nystartad ideell förening med ändamålet att utforska och kritiskt belysa arkitekturen. Föreningen är icke-vinstdrivande med syfte att ompröva och öka medlemmarnas och allmänhetens förståelse för arkitektur i allmänhet och den offentligt ägda och allmännyttiga arkitekturen i synnerhet.

Just nu arbetar vi med en fullständig kartläggning av utförsäljningen av allmännyttans bostäder i Stockholm på fastighetsnivå.

Vi bygger fortfarande på hemsidan, följ oss på instagram eller facebook så länge eller hör av dig på kontakt[@]arkitekturrevisionen.se

Gå till toppen
Arkitekturrevisionen